19-05-2017 tarihinde eklendi
GERÇEK ÖZGÜRLÜK: ALLAH’A KULLUK
GERÇEK ÖZGÜRLÜK: ALLAH’A KULLUK

GERÇEK ÖZGÜRLÜK: ALLAH’A KULLUK
 

Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz, şöyle
buyuruyor:
“Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka ilâh
yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na
kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık
O’dur.”
1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Şu üç haslet vardır ki,
bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır:
Allah ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmek. Sevdiği
kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek. Allah
kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona
dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.”
2
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce dinimizin en büyük gayesi, bizleri Allah’a
imanla yüceltmektir. O’na kullukla, ubudiyetle
özgürleştirmektir. Zira inancımıza göre asıl özgürlük,
sadece Allah’a kul olmaktır. Asıl hürriyet, kula kul ve
esir olmaktan kaçınmaktır. Asıl irade, nefsin hevâ ve
heveslerine, istek ve arzularına, şehvet ve tutkularına
teslim olmaktan sakınmaktır.

Kardeşlerim!
İman, en büyük özgürlüktür. Mümin, ruhu özgür
olan kişidir. Zira mümin, sadece Rabbinin huzurunda
boyun eğer. Asla kula kulluk etmez. Bilir ki; Allah’tan
başkasına boyun eğmek, kula kulluk etmek köleliktir.
Mümin, kendisini fani şahsiyetlere değil, bâkî
hakikatlere adar. Hak ve hakikate karşı kör, sağır ve
dilsiz kesilmez. İyiyi ve doğruyu göremeyecek kadar
kalbini ve iradesini köreltmez. Kalbinde hiçbir sevgiyi
Allah ve Resûlü’nün sevgisinden daha üstün tutmaz.
Bilir ki; başka sevgileri Allah ve Resûlü’nün sevgisine
üstün tutmak, bütün kötülüklerin başıdır. Allah’a ortak
koşmaktır. Allah’a ortak koşmak ise en büyük
zulümdür.
3
Aziz Müminler!
Mümin, yalnızca Allah’ın hoşnut olacağı işlere
yönelmeye gayret eder. Bilir ki; O’nun gazabına neden
olacak tercihlerde bulunmak özgürlüğü zedelemektir.
Mümin, dünyanın geçici nimetlerine, aldatıcı
zevklerine esir olmaz. Bilir ki; heva ve hevesinin esiri
olmak, özgürlüğü yitirmektir.
Mümin, varlıkların en şereflisi olarak
yaratıldığının farkında olan kişidir. Bilir ki; bu şerefini
ebedileştirecek olan imanıdır. Müminin hayat rehberi,
doğru ile yanlışın, hak ile batılın, günah ile sevabın
ayırt edicisi olan Yüce Kur’an’dır. Müminin yol
göstericisi, insanlığın yegâne önderi olan Rahmet
Peygamberidir. Allah nezdinde mümini değerli kılan
Allah’ı tefekkür eden bir akıldır. Allah’ın sevgi ve
rızasını en üstün tutan bir gönüldür. Salih amellerle
geçirilmiş bereketli bir ömürdür.

Aziz Kardeşlerim!
Ne yazık ki bugün, maddenin manaya öncelendiği,
türlü reklam ve söylemlerle zihinlerin örselendiği bir
dünyada yaşıyoruz. Heva ve heveslerin körüklendiği,
tahrik edildiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha
çok kazanıp daha çok tüketmenin özendirildiği böylesi
bir dünyada şüphesiz ki asıl sermayemiz, imanımızdan
kaynaklanan özgürlüğümüzdür. Asıl kazancımız,
imanımızdan neşet eden kanaatkârlığımızdır. Asıl
servetimiz, imanımızın hayata yansıması olan salih
amellerimizdir. Asıl üstünlüğümüz, inancımızın ve
değerlerimizin farkında oluşumuzdur.

Kardeşlerim!
Hutbemi bitirmeden önce kulluğumuzun,
ubudiyetimizin tezahür mekânlarından olan
camilerimizle ilgili bir hususu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Milletimizin yardım elini dünyanın dört bir
yanına ulaştırma gayretiyle hizmet eden Türkiye
Diyanet Vakfımız, sizlerin yardımlarıyla geçmişten
günümüze ülkemizde ve gönül coğrafyamızda çok
sayıda cami inşa etmiştir. Bugün de inşaatı devam
eden Kıbrıs Hala Sultan Camii, Kırgızistan Bişkek
Camii, Arnavutluk Tiran Merkez Camii, Cibuti Sultan
II. Abdülhamit Han Camii ve Külliyesi için ülkemiz
genelindeki camilerde yardımlarınıza müracaat
edilecektir. Yüce Rabbimiz, yaptığınız ve yapacağınız
bütün yardımlarınızı kabul eylesin. Bizleri
“Her kim
Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da ona
cennette benzeri bir köşk ihsan eder.”
4 hadisinin
müjdesine nail olanlardan kılsın. Camilerimizi
kalplerimizin imarına, birlik ve beraberliğimizin
pekişmesine, izzet ve onurumuzun yücelmesine vesile
eylesin.
Hutbemi bir âyet mealiyle bitirmek istiyorum:

“(Resûlüm!) De ki: ‘Eğer kulluğunuz, ubudiyetiniz
olmasa Rabbim size ne diye değer versin’ 

http://sultanahmetcami.org/gercek-ozgurluk--allaha-kulluk_h451.html