Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum
 
Tekil (Bugün) 2045
Toplam 2752485
En Fazla 8802
Ortalama 731
Üye Sayısı 251
Bugün Üye Olan 0
Doç. Dr. A.Kadir DEMİRCİ

KADİR DEMİRCİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
A- ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Kadir Demirci
Doğum Tarihi: 1968
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu: Lisansüstü

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Ü.

1992

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri (Hadis) Anabilim Dalı

Y.Y.Ü.

1998

Doktora

Temel İslam Bilimleri (Hadis) Anabilim Dalı

Ankara Ü.

2005


Akademik ve İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat
Fakültesi

1993-1998

Arş. Gör.

Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst.

1998-2005

Arş. Gör. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat
Fakültesi

2005-2011

Yrd. Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl. Üniv. İlahiyat Fak.

2011-2013

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osman Gazi Üniv.
İlahiyat Fakültesi

2013

 

 

B- BİLİMSEL ETKİNLİKLER
1- Yazılan Kitaplar
· Demirci, Kadir (1998), İtikâdî ve Siyâsî Mezheplerle İlgili Hadislerin Tespit
ve Tenkidi, (Yüksek Lisans Tezi). Yayınevi, Ankara 2012
· Demirci, Kadir (2005), Zeydiyye’nin Hadis Anlayışı, (Doktora Tezi).
· Demirci, Kadir (2012) İbaziye ve Hadis, Yayınevi, Ankara 2012
2- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler· Demirci, Kadir, Yemen, Zeydiyye ve Hadis, İslâmiyât Dergisi, Cilt: 6
Sayı: 3, Ankara, 2003, s.187-192
· Demirci, Kadir, Yemen Yolculuğu, İslâmiyât/Bülten, Cilt: Sayı:,
Ankara, s. 23-26
· Demirci, Kadir, Türk-Yemen İlişkileri Paneli ve Arşiv Belgelerinde
Yemen Sergisi, İslâmiyât Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Ankara, 2004, s.
199-202
· Demirci, Kadir, Adâletu’r-Ruvât ve’ş-Şuhûd adlı doktora tezinin
tanıtımı, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt: III., Sayı: 2, İstanbul, 2005,
s.211-216
· Demirci, Kadir, Çağdaş Zeydî Âlimlerle Zeydiyye ve Hadis Üzerine,
Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 1, İstanbul, 2006, s.151-165
· Demirci, Kadir, Hicrî III. Asırda Zeydi Bir Muhaddisin Metin
Tenkidine Yaklaşımı, İslâmî İlimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2
Sayı: 2, Çorum, 2007, s.11-28.
· Demirci, Kadir, ‘Zeydiyye ve Hadis’, İslâmî İlimler Dergisi-Zeydiyye
Özel Sayısı- 193-218 pp., 2011
· Demirci, Kadir, ‘Klasik Dönem Zeydîlerinin Ashab-ı Hadis
Hakkındaki Nitelemeleri: Haşviyye’, Alimlerin Ashâb-ı Hadis
Algılaması: -Haşviyye, İslâmî İlimler Dergisi-Zeydiyye Özel Sayısı-
177-192 pp., 2011
· Demirci, Kadir, ‘Günümüz Önde Gelen Yemenli Zeydî Âlimleri’,
DÜİFD, 169-186 pp., 2009
· Demirci, Kadir, ‘Zeydî Kaynaklar ve Zeydiyye Üzerine Yapılmış
Çalışmalar’, İslâmî İlimler Dergisi,-Zeydiyye Özel Sayısı- 347-367
pp., 2011
· Demirci, Kadir, ‘Şâfiî’nin Hadis Anlayışının Zeydî Hadis Anlayışına
Etkisi, (Tebliğ) Uluslar Arası İmam Şâfiî Sempozyumu,
Diyarbakır, Kent Işıkları Yayınları, İstanbul 2012
· Demirci, Kadir, Şafii’nin Zeydi Hadis Anlayışına Etkisi, Ekev
Akademik Dergisi, Yıl:14, Sayı:44 (Yaz 2010) s.213-226
· Demirci, Kadir, “İstiâze: Kötülükten Uzaklaşma Bilinci, TDV Hadis
Projesi, (Hadis Ansiklopedisi maddesi-2006) yayın aşamasında
· Demirci, Kadir, “Dua-Zaman ve Mekan İlişkisi, TDV Hadis Projesi
(Hadis Ansiklopedisi maddesi-2006)
· Demirci, Kadir, “Sevgi ve Tezahürleri”, TDV Hadis Projesi (Hadis
Ansiklopedisi maddesi-2006)
4
· Demirci, Kadir, ‘İbn-i Kayyım’ın et-Tıbbu’n-Nebevi’sinde İsnad ve
Delâlet Problemi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29-54
pp., 2009
· Demirci, Kadir, ‘İman da Hikmet de Yemen’dedir’ Hadisine Dair Bir
İnceleme, Dini Araştırmalar Dergisi, 95-122 pp., 2011
· Demirci, Kadir, ‘Eş’ari’de Hadis ve Sünnet-el-İbâne Örneği- Çukurova
üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45-86 pp., 2010
· Yahya b. Hüseyin ilel Hakk, Hadi, çeviren: Demirci, Kadir, ‘Sünnetin
Anlamına Dair bir Açıklama: Sünnet’in Kaynağının Rasulullah
olduğunu ileri Sürenlere Reddiye’,
İslâmî İlimler Dergisi -
Zeydiyye Özel Sayısı- 275-288 pp., 2011
· Demirci, Kadir, ‘Hulûsî Efendi’nin Dîvân’ında Edeb ve Ahlak’ 10.
Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, Dârende 25
Haziran 2011
·
5- Diğer Bilimsel Faaliyetler
Demirci, Kadir, “Sahih Hadis” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri)
Demirci, Kadir, “Vârise Vasiyet Yoktur” Hadisine Dair Bir İnceleme,
(Yayınlanmamış Doktora Semineri)
Demirci, Kadir, Suyûtî’nin “Mâ Ravâhu’l-Esâtîn ilâ Ademi’l-Mecîi fî Selâtîn”
adlı eserinin tanıtımı (Yayınlanmamış makale)
Demirci, Kadir, ‘Zeydî Hukukunun Gelişimine Dair Notlar
Demirci, Kadir, “Zeydî Âlim Yahya b. El-Hüseyin’in Buhârî ve Müslim’e
Yönelttiği Eleştiriler” Seminer, İlahiyat Seminerleri, Van (2007)
Demirci, Kadir, “Hadis Şerhinde Mezhep Faktörü” başlıklı bildiriye
müzakere, Gerede Hadis Meclisi, Gerede (2007)
Demirci, Kadir, “Klasik Zeydiyye’nin Ashab-ı Hadise Bakışı”, Seminer,
İlahiyat Seminerleri, Van (2008)
Demirci, Kadir, “İbn-i Hazm’ın Ahlak Görüşü” adlı seminere müzakere,
İlahiyat Seminerleri, Van (2006)
Demirci, Kadir, “Kasım er-Ressi’nin Kelami Görüşleri” adlı seminere
müzakere, İlahiyat Seminerleri, Van (2006)
Demirci, Kadir, “Ahlâkî Değerler ve Kişisel Bütünlük”, TRT Radyo
konuşması, Van (2009)
Demirci, Kadir, “İyi Davranışların Bize Kazandırdıkları”, TRT Radyo
konuşması, Van (2009)
5
6- Atıflar
“Zeydiyye’nin Hadis Anlayışı” adlı doktora tezime yapılan atıflar:
a) Öztürk, Resul, “Kâsım er-Ressî ve Zeydiyye Kelâmı” Ahenk
Yayınları, Van, 2008, s.11., s.14., s.17., s.22., s.97.
b) Yücel, Fatih, “Zeydî Usulcülerin Kaynak Anlayışı” (Basılmamış
Doktora Tezi), AÜSBE, Ankara, 2008, s. 9., s.107. (540.dipnot), s.107.
(541.dipnot) s.113., s.217.
c) Ünal, Mehmet, “Zeydiyye’nin Tefsir Anlayışı” Yayınevi, Ankara,
2010, s.7, s.9, s.23, s.24, s.32, s.33, s.37, s.38, s.39, s.40, s.41, s.46, s.50,
s.51, s.52, s.103, s.157, s. 158, s.164, s.165, s.166, s.168, s.175, s.182, s.183,
s.
d) Kavalcıoğlu, Abdullah, “Zeydiyye Mezhebinin Usul-ü Fıkıh
Kaynakları”, FÜSBE, (basılmamış yüksek lisans tezi), Elazığ, 2009,
s.16, s.17, s.18, s.33, s.35, s.36, s.37, s.38, s.39, s.40, s.41, s.42, s.43, s.45,
s.46, s.47, s.48, s.49, s.50, s.52
“Yemen, Zeydiyye ve Hadis” adlı makaleye yapılan atıflar:
a) Yücel, Fatih, “Zeydî Usulcülerin Kaynak Anlayışı” (Basılmamış
Doktora Tezi), AÜSBE, Ankara, 2008, s.36., s. 36., s.86., s.87., s.113.,
b) Gündüz, Eren, “İmam Zeyd b. Ali el-Mecmu’ul-Fıkhî İsimli Eseri ve
İslam Hukuk Düşüncesindeki Yeri”, UÜSBE, (basılmamış doktora
tezi) Bursa, 2007 s.134
2011 yılında Yrd. Doç. olan Kadir Demirci lisans düzeyinde Hadis
Usul ve Tarihi, Hadis Tenkidi, Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar ve
Yaklaşımlar
derslerini, yüksek lisans düzeyinde de Hadis Problemleri ve
Mezheplerin Sünnet Anlayışı derslerini vermiştir.
Abdurrahman Gürses hocanın talebesi olan Dr. Kadir Demirci 2005
tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Van Eğitim Merkezi’nde
“Kur’an-ı Güzel Okuma, Kur’an Okuma Teknikleri, Tashih-i Huruf, Hadis
Bilgisi ve Siyer” derslerini vermiştir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ESOGÜ İlahiyat
Fakültesinde göreve başlayan Kadir Demirci burada Hadis I, Hadis,
Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersleri vermiştir.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
10-01-2017 13:03 - 198 Okunma
Yazılar Videolar
  Camii Tanıtımı
  Vaaz-Hutbe-Ezan
  Röportajlar
  S.Ahmet Camii Dini - Milli gün ve gece programları
Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

( BAKARA - 3)
1762. Ebû Cüheym Abdullah İbni Hâris İbni Sımme el-Ensârî radıyallahu anh' den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Namaz kılmakta olanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bilmiş olsaydı, kırk şu kadar zaman yerinde durması onun için daha hayırlı olurdu."
Sultan Ahmet Cami ® 2012